این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
کمیته علمی کنفرانس 

پروفسور علی اصغر مولوی
(رئیس کنفرانس)

دکتر غلامعلی فرزی
(دبیر علمی کنفرانس)
 
پروفسور علیرضا بدیعی
(هیأت علمی دانشگاه تهران)

 
 
پروفسور ابوالفضل حسنی
(هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

پروفسور محمد قضاوی
(هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

 
 
دکتر کیاچهر بهفرنیا
(هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)

دکتر حمید امیدوار
(هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پروفسور رضا طیبی
(هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری) 

دکتر محمدرضا ذوالقدری
(هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف)
 پروفسور مهدی احسان
(هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف)
 
دکتر سید حسن هاشم آبادی
(هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت)
 
دکتر احسان امیری راد
(هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری)
 
دکتر علی اصغر صادقی
(هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری)
 
دکتر مهدی دیمی دشت بیاض
(هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری)
 
مهندس زهره فصیح فر
(هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری)
 

درباره همایش > پوستر همایش >
.: پوستر همایش