ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رئیس کنفرانس: دکتر علی اصغر مولوی
دبیر علمی کنفرانس: دکتر حمید اسکندری نداف
کمیته علمی کنفرانس
دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر حمیدرضا اویسی
نماینده دبیر اجرایی و مدیر انفورماتیک: مهندس حمیدرضا رخصتی
سرپرست دبیرخانه کنفرانس: دکتر فاطمه میوانه
مسئول امور برنامه ریزی و روابط عمومی: سرکار خانم علی آبادی
مسئول تبلیغات و انتشارات: سرکار خانم محمدی مقدم
مسئول نمایشگاه علمی کنفرانس: سرکار خانم اشراقی
مسئول منابع انسانی: مهندس رامین کاظمی
مسئول هماهنگی، ساماندهی و توسعه ای کنفرانس: مهندس امین ضیائی نیا
امور بین الملل: مهندس امیر حسین مددی و مهندس علی ضیائی نیا
امور سازمان ها و شرکت های داخلی: مهندس انیس قانعی
امور نمایه سازی کنفرانس: مهندس علی کوشککی و مهندس سید علی امامیان
امور بررسی سرقت ادبی مقالات: مهندس طاهره کروژده و مهندس سحر مهدی نیا
امور هماهنگی و پیگیری سخنرانان کنفرانس: مهندس میلاد دیوانه دری و مهندس محمد عظیمی پور
امور پیگیری دعوت نامه های اساتید داخلی: مهندس امیر محمد خلوتی و مهندس سعید امیرخانی، مهندس محمد میرزایی اجداد
امور پیگیری دعوت نامه های اساتید خارجی: مهندس سعید زرخوان و مهندس سجاد بیات، مهندس سید علی حسینی
امور بررسی دعوت نامه های شرکت های مهندسین: مهندس سحر بیات و مهندس مهسا ذره پرور
امور مکاتبات پستی: مهندس امیر پاکزاد، مهندس بهزاد نظام دوست