آمار بازدید
بازدید امروز : 34
بازدید کل : 28625
کاربران آنلاین : 2
مدیریت مرکز کارآفرینی و ارتباط علمی با جامعه دانشگاه حکیم سبزواري برگزار می کند:

ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ دو روزه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان " ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ (ﺑﺮق ﺧﻮرﺷﯿﺪي) و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﺴﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روش ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺴﺖ راﻧﺪﻣﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي"

 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﮑﯿﻢ ﺳﺒﺰواري در نظر دارد سمینار آموزشی دو روزه با عنوان  “معرفي سيستم هاي فتوولتائيك (برق خورشیدی) و استانداردهاي تست نيروگاه فتوولتائيك به همراه روش هاي عملي تست راندمان نيروگاه هاي خورشيدي” در تاریخ 29 و 30 اردیبهشت 95 برگزار نماید. 

لازم به ذکر است هزینه ثبت نام اعضای هیئت علمی 50 هزار تومان و برای دانشجویان 20 هزار تومان می باشد


لینک خبربازگشت1395/02/11