پورتال همایش های دانشگاه حکیم سبزواری
تماس با ما
خراسان رضوی - سبزوار - توحید شهر- دانشگاه حکیم سبزواری- صندوق پستی 397 - کدپستی: 9617976487
(امور دانشجویی ( خوابگاه
(دفتر ریاست : 44012602 (051
حوزه ریاست : 44012605-051
مراجعه حضوری با ریاست :44012609-051 ، 44012605-051
(مخابرات دانشگاه : 44410104 (051
(فاکس : 44012607 (051