کارگاههای آموزشی

درباره همایش > کارگاههای آموزشی >


بررسی انواع تست های الکتروموتور

1398/09/27
ساعت برگزاری: 14 الی 15
هزینه ثبت نام: پنجاه هزار تومان
مدرس: مهندس سعید قربانی
ظرفیت 30 نفر

- بررسی نحوه صحیح تست مقاومت عایقی
- بررسی نحوه صحیح تست تانژانت دلتا
- بررسی نحوه صحیح تست ظرفیت خازنی
- بررسی نحوه صحیح تست مقاومت اهمی
- بررسی نحوه صحیح تست تست ها ی حالت گرم
- بررسی نحوه محاسبه گشتاور راه اندازی، گشتاور نقطه کار، گشتاور مینیمم
- بررسی نحوه محاسبه کسینوس فی
- بررسی نحوه تبدیل الکتروموتور آسنکرون به مود ژنراتوری

لينك اصلي

همراستا سازی محورها

1398/09/27
ساعت برگزاری: 15 الی 16
هزینه ثبت نام: رایگان
مدرس: شرکت دلتا صنعت شریف
ظرفیت 30 نفر

✓ تشخیص عدم هم محوری در ماشین آلات
✓ بررسی اولیه عدم هم محوری (Out Run)، وضعیت فونداسیون، انبساط سیستم پایپینگ،
لقی انطباقات، نوع کوپلینگ و . . .
✓ آشنایی با ابزارهای اندازهگیری عدم هم محوری
✓ همراستاسازی سیستمهای دومحوره به رو Method Indicator Inverse
✓ همراستاسازی سیستمهای دومحوره به رو Rim and Face
✓ مدلسازی ریاضی - ترسیمی روشهای مذکور جهت انجام عملیات همراستاسازی

لينك اصلي

آناليز ارتعاشات ماشينها

1398/09/27
ساعت برگزاری: 16 الی 17
هزینه ثبت نام: رایگان
مدرس: شرکت دلتا صنعت شریف
ظرفیت 30 نفر

✓ اصول پایش وضعیت
✓ معرفی تکنیك های نگهداری و تعمیرات پیشگویانه
✓ اجزای تشکیل دهنده سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه(CM)
✓ معرفی رو های داده برداری
✓ نقش CM در افزایش سود دهی
✓ موارد کاربرد آنالیز ارتعاشات(معرفی عیوبی که با آنالیز ارتعاشات قابل تشخیص است)
✓ مشخصه های ارتعاشی(دامنه، فرکانس ، فاز)
✓ آشنایی با مفهوم زاویه و فاز
✓ انتخاب پارامتر های ارتعاشی(جابه جایی ، سرعت ، شتاب)
✓ نحوه اندازه گیری ارتعاشات
✓ معرفی سنسورهای اندازه گیری ارتعاشات
✓ تعیین محل نصب سنسورهای ارتعا سنجی
✓ آنالیز فرکانسی جهت عیب یابی به کمك آنالیز ارتعاشات
✓ تعیین حدود مجاز ارتعاشی
✓ آشنایی با سیگنال حوزه زمان و سیگنال حوزه فرکانس
✓ آشنایی با عیب نامیزانی
✓ آشنایی با عیب ناهمراستایی
✓ آشنایی با عیوب بیرینگ غلتشی
...

لينك اصلي

انتخاب الکتروموتورهای AC

1398/09/27
ساعت برگزاری: 17 الی 18
هزینه ثبت نام: رایگان
مدرس: شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین(جمکو)
ظرفیت 30 نفر

- شرایط محیطی دخیل در انتخاب الکتروموتور
- متغیرهای قابل محاسبه در انتخاب الکتروموتور

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر