کارگاههای آموزشی

درباره همایش > کارگاههای آموزشی >


Investigation of electro motor tests/ بررسی تست های الکتروموتور

1398/12/07
Holding time: 14-15 p.m
Registration fee: fifty thousand Toman
Instructor: Engineer Saied Ghorbani/ مهندس سعید قربانی
Capacity: 30 persons
ظرفیت 30 نفر

- Investigation of correct insulation resistance test method
- Investigation of correct Delta Tangent test method
- Checking the correct capacitance test
- Investigation of correct ohmic resistance test method
- Investigation of properly hot state tests
- Investigation of starting, working and minimum torque calculation
- Investigation of cosØ calculation
- Investigation of asynchronous electromotor to generator mode conversion

لينك اصلي

همراستا سازی محورها/ Sَhaft aligment

1398/12/07
ساعت برگزاری: 15 الی 16
هزینه ثبت نام: رایگان
مدرس: شرکت دلتا صنعت شریف

Holding time: 15-16
Registration fee: free
Instructor: Delta Sanat Sharif Company
Capacity: 30 persons
ظرفیت 30 نفر

✓ تشخیص عدم هم محوری در ماشین آلات
✓ بررسی اولیه عدم هم محوری (Out Run)، وضعیت فونداسیون، انبساط سیستم پایپینگ،
لقی انطباقات، نوع کوپلینگ و . . .
✓ آشنایی با ابزارهای اندازهگیری عدم هم محوری
✓ همراستاسازی سیستمهای دومحوره به رو Method Indicator Inverse
✓ همراستاسازی سیستمهای دومحوره به رو Rim and Face
✓ مدلسازی ریاضی - ترسیمی روشهای مذکور جهت انجام عملیات همراستاسازی

✓ Non-axiality in machines
✓Initial Check Out, Foundation Status, Piping System Expansion,
✓Adaptations, coupling type and. . .
✓Introduction to non-axial measurement tools
✓Alignment of two-way systems to the Method of Indicator Inverse
✓Align Rim and Face dual-axis systems
✓Mathematical Modeling - Drawing of the above methods for performing the alignment operation

لينك اصلي

آناليز ارتعاشات ماشينها / Vibration analysis of machines

1398/12/07
ساعت برگزاری: 16 الی 17
هزینه ثبت نام: رایگان
مدرس: شرکت دلتا صنعت شریف

Holding time: 15-16
Registration fee: free
Instructor: Delta Sanat Sharif Company
Capacity: 30 persons
ظرفیت 30 نفر

✓ اصول پایش وضعیت
✓ معرفی تکنیك های نگهداری و تعمیرات پیشگویانه
✓ اجزای تشکیل دهنده سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه(CM)
✓ معرفی رو های داده برداری
✓ نقش CM در افزایش سود دهی
✓ موارد کاربرد آنالیز ارتعاشات(معرفی عیوبی که با آنالیز ارتعاشات قابل تشخیص است)
✓ مشخصه های ارتعاشی(دامنه، فرکانس ، فاز)
✓ آشنایی با مفهوم زاویه و فاز
✓ انتخاب پارامتر های ارتعاشی(جابه جایی ، سرعت ، شتاب)
✓ نحوه اندازه گیری ارتعاشات
✓ معرفی سنسورهای اندازه گیری ارتعاشات
✓ تعیین محل نصب سنسورهای ارتعا سنجی
....
✓Principles of monitoring the situation
✓Introducing of predictive maintenance and repair techniques
✓Components of predictive maintenance (CM) System
✓Introducing data methods
✓ The role of CM in increasing profitability
✓ Using Vibration Analysis (Introducing Defects Detected by Vibration Analysis Validation)
✓ Vibration characteristics (amplitude, frequency, phase)
✓ Information with the concept of angle and phase
✓ Select vibrational parameters (displacement, velocity, acceleration)
✓ Method of measure vibrations
...

لينك اصلي

انتخاب الکتروموتورهای AC / Selecting AC electromotors

1398/12/07
ساعت برگزاری: 17 الی 18
هزینه ثبت نام: رایگان
مدرس: شرکت صنایع ماشین های الکتریکی جوین(جمکو)

Holding time: 17-18
Registration fee: free
Instructor: Jovin Electrical Machine Industries Company (JEMCO)
Capacity: 30 persons
ظرفیت 30 نفر

- شرایط محیطی دخیل در انتخاب الکتروموتور
- متغیرهای قابل محاسبه در انتخاب الکتروموتور

✓ Environmental conditions involved in electromotor selection
✓ Calculable variables in electromotor selection

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر