اخبار

1398/07/14
ارسال مقاله: ارسال مقاله رایگان می باشد. شرکت در کارگاه های آموزشی: هزینه ها به تفکیک در صفحه کارگاه های آموزشی مشخص شده است. هزینه ثبت نام در کنفرانس: · هزینه ثبت نام در کنفرانس برای ارائه دهنده


  ارسال مقاله:

  ·         ارسال مقاله رایگان می باشد.

 

 شرکت در کارگاه های آموزشی:

 ·         هزینه ها به تفکیک در صفحه کارگاه های آموزشی مشخص شده است.

 

 ثبت نام در کنفرانس:

 ·         هزینه ثبت نام در کنفرانس برای ارائه دهنده مقاله (یک نفر) رایگان می باشد.

·          هزینه ثبت نام در کنفرانس بصورت آزاد برای هر نفر بشرح ذیل می باشد:

                - ثبت نام تا  18 بهمن ماه:  3.000.000 ریال

                - ثبت نام تا 1اسفند ماه:  3.500.000 ریال 

·          کلیه هزینه های ثبت نام (اعم از شرکت در کارگاه های آموزشی و مشارکت آزاد در کنفرانس) با ارائه کارت دانشجویی شامل 25% تخفیف می باشد.
·        کلیه ارگانها، سازمانها، شرکتها و دانشگاه ها و مؤسساتی که همزمان بیش از 5 نفر معرفی نمایند از 10% تخفیف برخوردار خواهند شد.


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !