ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رئیس کنفرانس
پروفسور علی اصغر مولوی
نائب رئیس کنفرانس
مهندس محمد رستمی
دبیر علمی کنفرانس
پروفسور ابوالفضل واحدی
دبیر کمیته علمی برق
دکتر رحیم ایلدرآبادی
دبیر کمیته علمی مکانیک
دکتر مهدی دیمی دشت بیاض
دبیر کمیته علمی مواد
دکتر سید علیرضا حسینی
دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر رضا روشن فکر
دبیر صنعتی کنفرانس
مهندس وحید عطائی دیسفانی
دبیر ستاد سیاست گذاری کنفرانس
مهندس سهراب امینی ولاشانی
دبیرخانه کنفرانس
مهندس پریسا کاظمیانی
مدیریت نمایشگاه جانبی
مهندس هادی معروف
رئیس امور مالی کنفرانس
آقای مسعود ایمان
سرپرست امور حقوقی کنفرانس
آقای روح اله گوهری
کمیته صنعتی کنفرانس
دکتر مهدی جمشیدی خسرو
مهندس سعید سلامی
مهندس هادی شریعتمدار طهرانی
مهندس محمدرضا سدیدی
مهندس حمید اکبری زاده