کمیته اجرایی

درباره همایش > کمیته اجرایی >

رئیس کنفرانس
پروفسور علی اصغر مولوی
دبیر علمی کنفرانس
پروفسور ابوالفضل واحدی
دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر رضا روشن فکر
دبیر ستاد سیاست گذاری کنفرانس
مهندس سهراب امینی ولاشانی
دبیرخانه کنفرانس
مهندس پریسا کاظمیانی
مدیریت نمایشگاه جانبی
مهندس هادی معروف
سرپرست امور حقوقی کنفرانس
آقای روح اله گوهری