محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

·        ماشین های الکتریکی میدان دوار

·        ماشین ها و محرکه های نوآورانه

·        مسائل مرتبط با مباحث طراحی الکتریکی ماشین های الکتریکی

·        مباحث حرارتی، تلفات و راندمان

·         درایوهای الکتریکی

·         پایش شرایط و تشخیص و عیب یابی

·         هادی ها، مواد مغناطیسی،عایق ها و مواد جدید

·         ارتعاش و تعادل

·         مسائل مرتبط با مباحث طراحی مکانیکی ماشین های الکتریکی

·         تکنولوژی ساخت، تست ها و استانداردها

·        تعمیر و نگهداری 

·        مدیریت فروش، ابزارهای بازار

·        روش های بسته بندی، انبارداری و توزیع