اخلاق مهندسی

صفحه اصلی > اخلاق مهندسی

 کنفرانس بین‌المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی در زمینه اخلاق مهندسی، مطابق با دستورالعمل IEEE بخش ایران عمل می‌کند.

ارتقای کیفیت زندگی انسانها تنها با توسعه‌ی علمی مستمر و پایدار در تمام جنبه‌های زندگی میسر است. از الویت‌های اصلی در رسیدن به توسعه پایدار، بازبینی دقیق مسائل مربوط به اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی است.

آسیب‌ها و زیان‌های ناشی از بی‌توجهی به اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی، خسارت‌های بسیار و گاه جبران‌ناپذیر بر پیکره‌ی دانش و روند توسعه علمی از یک سو و زندگی مردم و محیط زیست از سوی دیگر وارد کرده است. توجه به اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی به معنی کاوش در مبانی و کاربرد اصول اخلاقی در پژوهش و مهندسی، آموزش درست آن اصول، ارائه دستورالعملهای اخلاقی و برخورد جدی و متناسب با رفتارهای نادرست است.

در سال‌های اخیر متأسفانه شاهد فاصله گرفتن بخشی از جامعه پژوهشی و مهندسی از این مبانی هستیم. بنابراین با آموزش و تربیت پژوهشگران، دانشمندان و مهندسان ملتزم به اصول اخلاقی می‌توان به روند توسعه‌ی سالم علمی کمک نمودبیشتر بدانید