تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی

آدرس: خراسان رضوی، سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، سازمان مرکزی

پست الکترونیکی:  icemg@hsu.ac.ir

شماره تلفن دبیرخانه: 44012856-051 ، 09339232604