صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقاله:   تا 15 اسفند 1396

داوری نهایی مقالات:  10 فروردین 1397

ثبت نام نهایی و ارسال مقاله کامل:   15 فروردین 1397

مهلت ثبت نام در کارگاهها:   15 فروردین 1397

زمان برگزاری همایش:   13 و 14 اردیبهشت 1397