صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

همایش فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهی زیرمجموعه کنفرانس زیست شناسی با محوریت فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاهی می باشد.
محورهای اصلی این همایش به شرح زیر می باشد:

تکنولوژی کشت بافت و انتقال ژن
گیاهان تراریخت مقاوم به تنش
فراوری و زیست فناوری گیاهان دارویی
دست ورزی و زیست فناوری گیاهان زراعی
فیزولوژی مدرن (سیستم بیولوژی)
نانوزیست فناوری گیاهی
کاربرد علوم نوین در فیزیولوژی و زیست فناوری گیاهی
اکوفیزیولوژی گیاهی