صفحه اصلی > کارگاههای آموزشی
.: کارگاههای آموزشی

  1. کشت سلول و بافت گیاهی
  2. آموزش نرم افزار کاربردی اندنوت برای نگارش ارجاعات، منابع و مراجع علمی در پایان نامه و مقالات
  3. سیستم بیولوژی
  4. کلونینگ