| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رییس همایش: دکتر جواد حدادنیا
دبیر علمی همایش: دکتر مهیار علوی مقدم
اعضای شورای نظارت علمی:
مدیر علمی همایش: دکتر علی یحیایی
دکتر زینب امیدیان
دکتر محمودرضا سلیمانی
دکتر محمدکاظم علوی
دکتر حسین قدرتی
دکتر مهیار علوی مقدم
دکترعلیرضا اشتری تفرشی
دکتریعقوب تابش
مدیران بخش‌های اجرایی همایش:
مدیر بخش تشریفات و امور رفاهی همایش : دکتر علی تسنیمی
مدیر بخش روابط عمومی و اطلاع رسانی همایش: دکترحسن دلبری
مدیر بخش مشارکت دانشجویی همایش :دکتر رسول شادنیا
مدیر بخش روابط بین الملل همایش : دکتر بهنام مهدوی
مدیر بخش هنری و اموردیداری- شنیداری همایش: آقای سید نورالله رضوی
مدیر بخش انتشارات، طراحی و وب سایت همایش: دکتر علی صادقی منش
مدیر بخش پشتیبانی،خدمات وامورمالی همایش : آقای غلامرضا مناجاتی پور
مدیر بخش حفاظت و امور انتظامی همایش: مهندس هادی نصرتی پور
اعضای کمیته علمی همایش:
1. دکتر آذرآهنچی(دانشگاه تهران)
2 . دکتر شجاع احمدوند( دانشگاه علامه طباطبایی)
3. دکتر محسن الویری(دانشگاه باقرالعلوم(ع))
4. دکتر فریدون الهیاری(دانشگاه اصفهان)
5.پروفسورحسن امین(دانشگاه گلاسکو- اسکاتلند)
6. دکتر شیرین بیانی(دانشگاه تهران)
7. دکتر رسول جعفریان(دانشگاه تهران)
8. دکتر حسن حضرتی(دانشگاه تهران)
9. دکتراحمدرضا خضری(دانشگاه تهران)
10. دکتر مجتبی خلیفه(دانشگاه بیرجند)
11. دکترعبدالرسول خیراندیش(دانشگاه شیراز)
12.دکتر نیره دلیر (پژوهشگاه علوم انسانی)
13. دکتر ابوالفضل رضوی(دانشگاه خوارزمی)
14. دکتر محمّدعلی رنجبر(دانشگاه شیراز)
15 . استاد غلامرضا سحاب(بنیادفرهنگی سحاب)
16. دکترحسن صادقی سمرجانی(دانشگاه حکیم سبزواری)
17. دکتر مقصودعلی صادقی گَندُمانی(دانشگاه تربیت مدرس)
18. دکتر منصورصفت گل(دانشگاه تهران)
19. دکتر جوادعباسی(دانشگاه فردوسی مشهد)
20. دکتر محمدعلی علیزاده(دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه)
21. دکتریوسف متولی حقیقی(دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه)
22. دکتر محمدعلی مقیسه(پژوهشگاه فرهنگ وهنر)
23. پروفسور کازئو موریموتو( دانشگاه توکیو- ژاپن)
24. دکترشهرام یوسفی فر(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)