صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

آخرین فرصت ارسال چکیده مقالات: 
15 / 12 / 1396

آخرین فرصت ارسال اصل مقالات:

25 / 1 / 1397
زمان اعلام نتایج:

1 / 2 / 1397

زمان برگزاری همایش:
12 و 13 اردی‌بهشت 1397
دانشگاه حکیم سبزواری