صفحه اصلی > بنیانگذران همایش
.: بنیانگذران همایش

 • دکتر حميدرضا ابراھيمي ويشکي           دانشگاه فردوسي مشھد
 • دکتر غلامحسين اسلام زاده                 دانشگاه شيراز
 • دکتر سيد مسعود اميني                      دانشگاه تربيت مدرس
 • دکتر عبدالرسول پورعباس                 دانشگاه صنعتي امير کبير
 • دكتر محمدعلي پورعبدلله نژاد              دانشگاه فردوسي مشھد
 • دکتر سيد عليرضا حسينيون                دانشگاه شھيد بھشتي
 • دکتر محمدعلي دهقان                       دانشگاه ولي عصر رفسنجان
 • دکتر علي رجالي                            دانشگاه اصفھان
 • دکتر مھدي رجبعلي پور                    دانشگاه شھيد باھنر کرمان
 • دکتر عبدالحميد رياضي                     دانشگاه صنعتي اميرکبير
 • دكتر طاھر قاسمي ھنري                   دانشگاه خوارزمي
 • دکتر رجبعلي کاميابي گل                   دانشگاه فردوسي مشھد
 • دکتر محمود لشکري زاده بمي            دانشگاه اصفھان
 • دکتر عليرضا مدقالچي                     دانشگاه خوارزمي
 • دكتر رسول نصر اصفھاني                دانشگاه صنعتي اصفھان