صفحه اصلی > سخنرانان مدعو
.: سخنرانان مدعو

 

دکتر عبدالرسول پورعباس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

On character notions of Banach homology

دکتر محمد جانفدا

دانشگاه فردوسی مشهد

Frame of translates,  a different point of view

دکتر علی جباری شاهزاده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 Compact right topological groups,where to from here?

دکتر محمد صال مصلحیان

دانشگاه فردوسی مشهد

چالشهای نوپدید در نگارش مقالات پژوهشی ریاضی

دکتر طاهر قاسمی هنری

دانشگاه خوارزمی

 

 

  The Historical Development of Continuity of Homomorphisms,n-Homomorphisms andAlmost Multiplicative Maps

 

 

Prof. Marat Pliev

Southern Mathematical Institute of the Russian  Academy of Sciences,Russia

 Domination problem for narrow orthogonally  additive operators in vector lattice