صفحه اصلی > کمیته اجرایی
.: کمیته اجرایی

 

1   غلامرضا مقدسی (دبیر سمینار)

2–  قدیر صادقی (دبیر اجرایی سمینار)

3   اعظم پورمیرزایی (مدیر گروه ریاضی محض)

4  علی اکبر عارفی جمال (دبیر علمی)

5- یاسر علیزاده (مسئول دبیرخانه)

6- میترا شمس آبادی

7- سجاد فرهود فر

8- امین طهماسبی