صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

     

1- حميد‌رضا ابراهيمي ويشکي                       دانشگاه فردوسي مشهد  

2- غلام‌حسين اسلام‌زاده                               دانشگاه شيراز

3 - مجید اسحاقی                                       دانشگاه سمنان

4- سيد مسعود اميني                                  دانشگاه تربيت مدرس 

5- احسان انجیدنی                                      دانشگاه نیشابور

6- صديقه باروط‌ کوب                                دانشگاه بجنورد

7- عبدالرسول پورعباس                             دانشگاه صنعتي اميرکبير

8- نرگس تولايي                                      دانشگاه دامغان

9- محمد جانفدا                                       دانشگاه فردوسي مشهد

10- علیرضا جانفدا                                  دانشگاه بیرجند

11-
 حسين جوانشيري                               دانشگاه يزد

12- شيرين حجازيان                                 دانشگاه فردوسي مشهد

13- محمدعلي دهقان                                دانشگاه ولي عصر رفسنجان 

14- اصغر رحيمي                                    دانشگاه مراغه 

15- ريحانه رئيسي طوسي                         دانشگاه فردوسي مشهد 

16- رضا سعادتی                                    دانشکاه علم و صنعت ایران

17- کامران شریفی                                 دانشگاه شاهرود

18–  قدیر صادقی (دبیر اجرایی)                دانشگاه حکيم سبزواري

19- محمد صال مصلحيان                          دانشگاه فردوسي مشهد

20- احمد صفاپور                                   دانشگاه ولي عصر رفسنجان

21–  علي اکبر عارفي جمال (دبیر علمی)     دانشگاه حکيم سبزواري

 22- فرشید عبدالهي                                دانشگاه شيراز

23- عطاالله عسگري همت                        دانشگاه شهيد باهنر کرمان

24- علي غفاري                                    دانشگاه سمنان

25- طاهر قاسمی هنری                           دانشگاه خوارزمي

26- محمد باقر قائمی                              دانشگاه علم و صنعت ایران

27- رجبعلي کاميابي گل                           دانشگاه فردوسي مشهد 

 28- طیبه لعل شاطری                            دانشگاه حکيم سبزواري

29- عليرضا مدقالچي                            دانشگاه خوارزمي

30- مجيد ميرزاوزيري                           دانشگاه فردوسي مشهد

31- علبرضا کامل میرمصطفائی                  دانشگاه فردوسي مشهد

32–  محمد صادق نبوی ثالث                   دانشگاه حکيم سبزواري

33- عبدالرسول نصر اصفهاني                   دانشگاه صنعتي اصفهان