صفحه اصلی > ستاد اجرایی
.: ستاد اجرایی

1 –  دکتر جواد حدادنیا (رییس دانشگاه و رییس سمینار)      

2   دکتر عبدالرحیم عسکری (معاون اداری و مالی)

3   دکتر علی اصغر مولوی (معاون پژوهشی)

4  دکتر حسن صیانتی (معاون دانشجویی)

5 - دکتر غلامرضا ابراهیمی (سرپرست دفتر ریاست)

6 - مهندس هادی نصرتی پور (مدیر حراست دانشگاه)

7 آقای علی زرقانی (مدیر امور اداری)

8
 
آقای رضا مناجاتی پور (مدیر مالی)


9- آقای محمد همایی (مدیر تاسیسات)

10   دکتر حسن دلبری (مدیر روابط عمومی و امور بین الملل)

11- دکتر رحیمه پورخاندانی (مدیر دانشجویی)

12- دکتر رسول شادنیا (مدیر فرهنگی و اجتماعی)

13
– دکتر غلامرضا مقدسی (دبیر سمینار)

14–  دکتر قدیر صادقی (دبیر اجرایی سمینار)

15–  دکتر علی اکبر عارفی جمال (دبیر علمی سمینار)