صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

تمام جنبه‌هاي نظري و کاربردي آناليز هارمونيک و مباحث مرتبط در ساير علوم هدف هيات موسس اين سمينار است که طيف وسيعي از علوم از جمله علوم پايه، علوم مهندسي و علوم پزشکي را پوشش مي‌دهد. طبعاً در هر سال برگزاري سمينار بر روي برخي محورها متمرکز است.

تمرکز ششمين سمينار روي محورهاي زير است:

                     آناليز هارمونيک مجرد

                     آناليز هارمونيک کاربردی

                     فضاهاي عملگري

                     گروه‌هاي لي و نظريۀ نمايش

                     نظريۀ موجک‌ها و قاب‌ها

در حالت کلي، در بخش نظري مي‌توان به محورهاي زير اشاره نمود:

• نظريۀ احتمال

• نظريۀ ارگوديک

• نظريۀ اندازه و انتگرال

• نظريۀ تقريب

• نظريۀ موجک‌ها و قاب‌ها

• آناليز فوريه

• آناليز هارمونيک کلاسيک

• ساختارهاي جبري توپولوژيک

• فضاهاي توابع خاص

• گروه‌ها، ابرگروه‌ها و نيم گروه‌هاي توپولوژيک

 

 

و در بخش کاربردي مي‌توان محورهاي زير را بر شمرد:

• فيزيک رياضي

• مخابرات بي‌سيم

• آناليز هارمونيک عددي

• آناليز هارمونيک گسسته

• آناليز هارمونيک محاسباتي

• چهره‌شناسي

• زمين شناسي

 

 

حروف شناسي

 

 

سيگنال‌هاي حياتي