این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: افتتاحیه سمینار

تعداد تصاویر این گروه = 9 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 12 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 7 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 12 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 14 تصویر