این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: اخبار

حداکثر تعداد مقاله مورد پذیرش

هر شرکت‌ کننده در سمینار مجاز به ارسال و ارائه حداکثر دو مقاله است.
بازگشت1398/04/19