این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: اخبار

شرایط چاپ مقاله در دو مجله IJNAO و COAM

مقاله‌های پژوهشگران متقاضی پس از بررسی و تشخیص کمیته علمی سمینار به مجله‌‎های علمی-پژوهشی "آنالیز عددی و بهینه‌سازی - IJNAO"
و "کنترل و بهینه‌سازی در ریاضیات کاربردی - COAM" با شرایط زیر ارسال می‌گردد:

1. مقاله کامل پذیرفته شده در مجله در گزارش مجموعه مقاله‌های سمینار چاپ نمی‌گردد.
2. مقاله به صورت مستقل توسط مجله داوری می‌گردد.

 

بازگشت1398/08/06