این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
.: اخبار

چکیده‌های مبسوط سمینار

فایل چکیده‌های مبسوط سمینار آماده و قابل دریافت است.

با عنایت به پایان زمان ارسال مقاله‌ها به مجله‌های IJNAO و COAM، چکیده‌های مبسوط سمینار آماده و قابل دریافت است. شایان ذکر است طبق شرایط مجله‌های  IJNAO و COAM، مقاله ارسالی به این دو مجله از مجموعه مقاله‌های سمینار حذف گریده است و در صورت عدم پذیرش در این مجله‌ها به مجموعه مقاله‌های سمینار اضافه می‌گردند. همچنین مقاله‌های که به هر دلیلی در سمینار ارائه نشده‌اند در مجموعه مقاله‌های سمینار قرار نگرفته‌اند. مزید امتنان است در صورت اشکال در چکیده‌های مبسوط از طریق ایمیل سمینار اطلاع‌رسانی فرمایید.

 

  

(TSCO-Extended Abstracts (En

(TSCO-Extended Abstracts (Faبازگشت1398/10/15