صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقاله
.: راهنمای نگارش مقاله

راهنمای آماده‌سازی و ارسال مقاله در فایل‌های PDF که درون قالب مقاله‌ها است، آورده شده است. لازم به ذکر است قالب‌ها بر روی سیستم TexLive بررسی شده و اجرا میشوند. پیشنهاد می‌شود برای کامپایل قالب مقاله‌ی فارسی فقط از XeLaTex و برای کامپایل قالب مقاله‌ی انگلیسی از PdfLaTeXیا XeLaTeX  (و نه کامپایلر Latex) استفاده کنید. همچنین کامپایلرهای خود را به‌ روز رسانی نمایید.

دانلود قالب چکیده‌ی فارسی
دانلود قالب چکیده‌ی انگلیسی

دانلود قالب مقاله‌ی فارسی
دانلود قالب مقاله‌ی انگلیسی