صفحه اصلی > ساختار سازمانی
.: ساختار سازمانی

دبیر سمینار: دکتر مهدی زعفرانیه
دبیر علمی: دکتر امید باغانی
دبیر اجرایی: دکتر مرتضی جعفرزاده