اخبار

1397/11/21
کارگاه ارائه تجارب بازآفريني شهري در محله‌ها و محدوده‌هاي هدف شهر سبزوار با اعطاي گواهينامه معتبر در دو نوبت بعد از ظهر روز اول همايش (8 اسفند) و صبح روز دوم همايش (9 اسفند) برگزار مي شود. علاقه‌مندان مي‌توانند در اين کارگاه آموزشي شرکت نمايند.


 کارگاه ارائه تجارب بازآفريني شهري در محله‌ها و محدوده‌هاي هدف شهر سبزوار با اعطاي گواهينامه معتبر در دو نوبت بعد از ظهر روز اول همايش (8 اسفند) و صبح روز دوم همايش (9 اسفند) برگزار مي شود. علاقه‌مندان مي‌توانند در اين کارگاه آموزشي شرکت نمايند.

1397/05/31
تاريخ برگزاري همايش: چهارشنبه و پنجشنبه به تاريخ 08 و 1397/12/09 مهلت ارسال اصل مقاله: يکشنبه به تاريخ 1397/12/04 اعلام نتايج داوري مقالات: چهارشنبه به تاريخ 1397/12/04


تاريخ برگزاري همايش: چهارشنبه و پنجشنبه به تاريخ 08 و 1397/12/09            

مهلت ارسال اصل مقاله: يکشنبه به تاريخ 1397/12/04

اعلام نتايج داوري مقالات: چهارشنبه به تاريخ 1397/12/04


1397/05/09
ارزيابي مفاهيم و ضرورت‌هاي بازآفريني شهري در محله‌ها و محدوده‌هاي هدف بازآفريني شهري، تجارب کالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي کيفيت زندگي، تجارب غيرکالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي توانمندي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي، تجارب حکمروايي خوب شهري از مسير سياست‌هاي بازآفريني شهري، تجارب احقاق حقوق شهروندي اقشار آسيب‌پذير، تجارب اسکان مجدد سکونتگاه‌هاي واقع در معرض سوانح طبيعي و انساني


 

رديف

محورهاي اصلي

زيرمحورها

 

1

 

ارزيابي مفاهيم و ضرورت‌هاي بازآفريني شهري در محله‌ها و محدوده‌هاي هدف بازآفريني شهري

·       محدوده‌هاي تاريخي شهرها

·       پهنه‌هاي نابسامان مياني

·       پهنه‌هاي شهري با پيشينه روستايي

·       سکونتگاه‌هاي غيررسمي

2

تجارب کالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي کيفيت زندگي

·       تجارب بهسازي، نوسازي و مقاوم‌سازي مسکن

·       تجارب توسعه و تجهيز امکانات و خدمات روبنايي در مقياس شهري و محله‌اي

·       تجارب بهسازي و ارتقاي شبکه تأسيسات شهري و محله‌اي و توسعه فضاهاي شهري

3

تجارب غيرکالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي توانمندي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي

·       نهادينه‌سازي

·       جريان‌سازي

·       شبکه‌سازي

·       نهادسازي

·       ظرفيت‌سازي

·       ابزارسازي

4

تجارب حکمروايي خوب شهري از مسير سياست‌هاي بازآفريني شهري

 

5

تجارب احقاق حقوق شهروندي اقشار آسيب‌پذير

 

6

تجارب اسکان مجدد سکونتگاه‌هاي واقع در معرض سوانح طبيعي و انساني

 


صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر