اخبار

1397/05/09
ارزيابي مفاهيم و ضرورت‌هاي بازآفريني شهري در محله‌ها و محدوده‌هاي هدف بازآفريني شهري، تجارب کالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي کيفيت زندگي، تجارب غيرکالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي توانمندي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي، تجارب حکمروايي خوب شهري از مسير سياست‌هاي بازآفريني شهري، تجارب احقاق حقوق شهروندي اقشار آسيب‌پذير، تجارب اسکان مجدد سکونتگاه‌هاي واقع در معرض سوانح طبيعي و انساني


 

رديف

محورهاي اصلي

زيرمحورها

 

1

 

ارزيابي مفاهيم و ضرورت‌هاي بازآفريني شهري در محله‌ها و محدوده‌هاي هدف بازآفريني شهري

·       محدوده‌هاي تاريخي شهرها

·       پهنه‌هاي نابسامان مياني

·       پهنه‌هاي شهري با پيشينه روستايي

·       سکونتگاه‌هاي غيررسمي

2

تجارب کالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي کيفيت زندگي

·       تجارب بهسازي، نوسازي و مقاوم‌سازي مسکن

·       تجارب توسعه و تجهيز امکانات و خدمات روبنايي در مقياس شهري و محله‌اي

·       تجارب بهسازي و ارتقاي شبکه تأسيسات شهري و محله‌اي و توسعه فضاهاي شهري

3

تجارب غيرکالبدي بازآفريني شهري در راستاي ارتقاي توانمندي‌هاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي

·       نهادينه‌سازي

·       جريان‌سازي

·       شبکه‌سازي

·       نهادسازي

·       ظرفيت‌سازي

·       ابزارسازي

4

تجارب حکمروايي خوب شهري از مسير سياست‌هاي بازآفريني شهري

 

5

تجارب احقاق حقوق شهروندي اقشار آسيب‌پذير

 

6

تجارب اسکان مجدد سکونتگاه‌هاي واقع در معرض سوانح طبيعي و انساني

 


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !