ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رییس همایش: دکتر عشایری (مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران)
دبیر همایش: دکتر محمدجواد صفایی
رییس کمیته علمی: دکتر یعقوب زنگنه
رییس کمیته اجرایی: دکتر حسن پارسی پور
مسؤول دبیرخانه همایش: دکتر مهدی زنگنه
رییس کمیته روابط عمومی: دکتر علی تسنیمی
مسؤول کمیته فناوری اطلاعات: مهندس حسین شاد
مدیر اجرایی: دکتر جواد جمال آبادی
مدیر امور مالی: جواد خسروجردی