اعضاء داوران علمي همايش

صفحه اصلی > اعضاء داوران علمي همايش

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش و رشته

دانشگاه

1

دکتر علیرضا حمیدیان

جغرافیا-برنامه‌ریزی روستایی

دانشگاه حکیم سبزواری

2

دکتر یعقوب زنگنه

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه حکیم سبزواری

3

دکتر محمدتقی رهنمایی

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری        

دانشگاه تهران

4

دکتر مهدی زنگنه

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه حکیم سبزواری

5

دکتر محمد جواد صفایی

جغرافیا-برنامه‌ریزی  روستایی

دانشگاه حکیم سبزواری

6

دکتر رضا خسروبیگی

جغرافیا-برنامه‌ریزی  روستایی

دانشگاه حکیم سبزواری

7

دکتر سیدهادی حسینی

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه حکیم سبزواری

8

دکتر هادی سلطانی فرد

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه حکیم سبزواری

9

دکتر حسین قدرتی

جامعه شناسی

دانشگاه حکیم سبزواری

10

دکتر محمد سلمانی مقدم

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه حکیم سبزواری

11

دکتر هادی سلیمانی مقدم

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه حکیم سبزواری

12

دکتر حسن پارسی‌پور

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه حکیم سبزواری

13

دکتر مجید گودرزی

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه شهید چمران اهواز

14

دکتر علی زنگی‌آبادی

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه اصفهان

15

دکتر حمیدرضا وارثی

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه اصفهان

16

دکتر مهین نسترن

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه هنر اصفهان

17

دکتر احمد شاهیوندی

جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه  هنر اصفهان

18

دکتر عامر نیکپور

جغرافیا- برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه مازندران

19

دکتر سعید زنگنه شهرکی

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه تهران

20

دکتر محمدحسین سرائی

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه یزد

21

دکتر براتعلی خاکپور

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه فردوسی مشهد

22

دکتر رحمان زندی

سنجش از دور

دانشگاه حکیم سبزواری

23

دکتر شفیعه قدرتی

جمعیت شناسی

دانشگاه حکیم سبزواری

24

دکتر مهدی برزویی

مدیریت استراتژیک

ستاد بازآفرینی. شهرداری سبزوار

25

دکتر حمیدرضا رخشانی نسب

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

26

دکتر حسن یغفوری

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

27

دکتر یونس غلامی

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه کاشان

28

دکتر حسن حسینی امینی

جغرافیا-برنامه‌ریزی شهری

انجمن جغرافیا