معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

درباره همایش

بافت هاي ناکارآمد شهري پهنه هایی از شهر هستند که در مقایسه با سایر پهنه هاي شهر از جریان توسعه عقب افتاده، از چرخۀ تکاملی حیات جدا گشته و به کانون مشکلات و نارسایی ها تبدیل شده اند .با این وجود این بافتها درصد بالایی از جمعیت شهري را در خود جاي داده و در عین حال از ظرفیت ها و قابلیت هاي نهفته بسیاري براي توسعه آتی درون شهري برخوردار هستند. و امروزه به عنوان یکی از جدی­ترین چالش­های نظام برنامه­ ریزی و مدیریت شهرهای کشور مطرح می باشد.

باید دانست که پرداختن به بافت هاي ناکارآمد شهرها و برنامه ریزي براي آنها، جدا از پرداختن به واقعیت هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی نبوده و مستلزم برنامه ریزي دقیق، جامع و واقع گرایانه است.

در سالهاي اخیر بازآفرینی شهري به عنوان رویکرد جدید براي بهسازي و نوسازي این بافت ها مطرح شده است و در این راستا رویکرد بازآفرینی شهري به گامی فراتر از مقاصد، آروزها و دستاوردهاي نوسازي شهری، توسعه شهري و بهسازي شهري بدل گشته است. و با در نظر گرفتن همه ابعاد اجتماعی، اقتصادي، کالبدي و زیست محیطی به بافت، نگاهی جامع و یکپارچه و پایدار دارد.

بازآفريني شهري به دنبال حل مشکلات فرسودگي شهري از طريق بهسازي مناطق محروم و بافت های ناکارآمد در شهرها پا به عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهر گذاشته است.

اين رويکرد تنها به دنبال باززنده سازي مناطق متروکه نبوده، و با مباحث گسترده تري همچون اقتصاد رقابتی و کيفيت زندگي به خصوص براي کساني که در محلات فقيرنشين زندگي مي کنند، سروکار دارد، به صورت ايده آل بازآفريني شهري مشتمل بر پیاده سازی اهداف سياسي، اجرايی و بازنمايي مداوم عملکرد است.

 شهر سبزوار به عنوان یکی از شهرهای میانی که دارای لکه های ناکارآمد، بافت فرسوده، سکونتگاههای غیررسمی، روستاهای الحاقی(با مساحت 527 هکتار) و تاریخی می باشد که از منظر بازآفرینی شهری، نیاز به تجدید حیات دارد.

و به دنبال چنین معضلاتی و با انجام اقداماتی مبنی بر توانمندسازی و بازآفرینی و با عنایت ستاد ملی بازآفرینی، ستاد بازآفرینی شهرهای غیرکلانشهری در سبزوار تشکیل یافته است. و به مدت 4 سال در این عرصه اقداماتی تجربه نموده است.

 

 با توجه به انتقال تجربیات  این ستاد به سایر اعضاء مراکز استانی و شهرستانی و همچنین استفاده از تجارب سایر شهرها در این زمینه؛ دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری با حمایت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران جهت برگزاری همایشی با عنوان:

همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران

(با تأکید بر تجربه سبزوار)

اعلام آمادگی نموده است.