بررسي تجارب بازآفريني شهري در محله‌هاو محدوده‌هاي هدف ايران (با تأکيد بر تجربه سبزوار)

Study of urban regeneration experiences in neighborhoods and target areas of Iran (Emphasizing Sabzevar experience)

 
        |     11:36 - 1399/08/01