ساختار سازمانی استارتاپ

درباره استارتاپ > ساختار سازمانی استارتاپ >

دبیر رویداد: دکتر قاسم ذوالفقاری (عضو هیات علمی و دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست)
دبیر سیاستگذاری و برنامه ریزی: مهندس عقیل مختاری (رئیس اداره تعاون، کار، و رفاه اجتماعی)
مسئول کمیته مدیریت و برنامه ریزی: دکتر زهرا قلیچی پور (رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی)
دبیر علمی: مهندس احسان ثابتی (کارشناس آب و فاضلاب شهری-اداره آب و فاضلاب)
مسئول کمیته علمی: دکتر رضا جاویدی صباغیان (عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران)
مسئول کمیته مربیان: مهندس حمیدرضا موسوی (رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای)
مسئول کمیته داوران: دکتر هادی سلطانی فرد (عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست)
دبیر اجرایی: دکتر عیسی کهن (عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی)
مسئول کمیته اجرایی(یاسر فسنقری)
علی اصغر قره گلی
نسیم قلعه نویی
زهرا خسرویان
فرح واحدی منش
مسئول کمیته هماهنگی، تدارکات، و اسکان: دکتر مجتبی هادوی فر (عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست)
مسئول کمیته ارتباط با جامعه، اسپانسرینگ، و مالی: مهندس هادی کراچی (عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی محیط زیست)
مسئول کمیته فناوری اطلاعات: مهندس زهره فصیح فر (عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر)
مهندس حسن قلعه نویی (کارشناس فناوری اطلاعات)
پیمان وفادوست (پشتیبانی سایت)
مسئول کمیته تشریفات: فرامرز کلاته عربی (دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست)
عطیه اکبری
رضا احمدی
محبوبه زارعی
مهدی جمهوری
مجتبی عسگری
عطیه حق دوست
پرستو میرچولی
نسیم قلعه نویی (دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست)
مهسا فیض آبادی (دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست)
مهدیه تقی پور (دانشجوی کارشناس علوم و مهندسی محیط زیست)
مسئول کمیته روابط عمومی، رسانه، و اطلاع رسانی: الهه رامشینی (کارشناس روابط عمومی دانشگاه)
زهرا آزمون
پیمان وفادوست
مسئول بخش گرافیک: هاجر رکن آبادی (کارشناس روابط عمومی دانشگاه)
مهندس فروغ عمرانی (دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست)
فاضل شفقتیان (دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست)
زهرا علیزاده (دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست)،
عاطفه تاج آبادی (دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست)
مسئول دبیرخانه: مهسا فیض آبادی (دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست)
فرامرز کلاته عربی (دانشجوی کارشناسی علوم و مهندسی محیط زیست)