تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

 ثبت نام:
           
15 شهریور لغایت 17 آبان 1398

استارتاپ (ایده شو-تیم سازی-کارگاه ها-ایده پروری و..):
                 
   شنبه 25 آبان الی دوشنبه 27 آبان 1398

ارایه نهایی رویداد:
                     28 آبان 1398