مربیان و داوران استارتاپ

صفحه اصلی > مربیان و داوران استارتاپ

هیات علمی و اجرایی

الف) مدیر اجراییب) تسهیلگر رویدادج) منتور های عمومی
 


                         
      ج) منتورهای تخصصی

د) داوران رویداد