راهنمای نگارش مقالات

صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات


 شرکت کنندگان در همایش می بایستی جهت ارسال مقاله کامل،
فایل ورد را از این لینک دانلود نموده ،طبق فرمت پیش فرض (سایز و فونت) تکمیل نموده و از طریق سامانه ارسال نمایند. در این همایش، چکیده مقاله هم همزمان با مقاله کامل دریافت می شود. جهت دریافت فایل پیش فرض چکیده فارسی از این لینک استفاده کنید.
 همزمان هر دو فایل تکمیل شده را از طریق سامانه ارسال نمایید.